Autentico Venice

СЪЗДАЙТЕ БЕЗВРЕМЕННА ТЕКСТУРА
Тази висококачествена варова боя е проектирана да даде дълготраен, уникален завършек с превъзходно покритие и красива дълбочина на цвета. Създавайки Autentico Venice, ние възприехме уникалните свойства, които първоначално направиха така популярната варова боя.

• Природосъобразен
• На водна основа
• Превъзходна гасена варова боя с високо покритие
• Страхотно за наследствени сгради, реставрации и стени
• 40+ дълбоки и наситени цветове
• Стойност на блясъка 2% (Ultra Matt)
• Покрива 8- 13m2 на 1L
• Минерален субстрат, необходим за адхезия
• Лесно се нанася с четка

_______________________________________________________________________________

CREATE TIMELESS TEXTURE

This high quality lime paint is designed to give a long lasting, unique finish with superior coverage and beautiful depth of colour. In creating Autentico Venice, we have embraced the unique properties which originally made lime paint so popular.

• Environmentally-friendly
• Water based
• Superior slaked lime paint with high coverage
• Great for heritage builds, restorations and feature walls
• 40+ deep and rich colours
• Sheen value 2% (Ultra Matt)
• Covers 8- 13m2 per 1L
• Mineral substrate required for adhesion
• Easy to apply with a brush